ยินดีต้อนรับนักเรียนและคุณครู

โครงการผืนป่าบนกระดานดำ โดยหน่วยวิจัยการฟื้นฟูป่า มช. ได้จัดทำหนังสือคู่มือครูสิ่งแวดล้อมสำหรับท้องถิ่นและดำเนินการมาแล้ว ในจังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดเชียงใหม่ และกำลังดำเนินการอยู่ในจังหวัดกระบี่ ทั้งนี้สื่อการเรียนรู้ออนไลน์ ได้รวบรวมหนังสือคู่มือครูและแบบฝึกหัดของนักเรียน (นักเรียนสามารถอ่านและตอบคำถามท้ายบท) เพื่อเปิดการเรียนรู้ที่ไร้ขอบเขต ซึ่งครูหรือนักเรียนอยู่ในจังหวัดไหน หรืออยู่บริเวณใกล้เคียง ก็สามารถใช้สื่อการเรียนการสอนได้เช่นกัน สามารถสมัครเข้าใช้งานได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

สมัครสมาชิกฟรี

Login With Facebook

หรือ

เกี่ยวกับหนังสือ

หนังสือคู่มือครูสิ่งแวดล้อม มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อม ปัญหาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น และสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 หนังสือคู่มือพัฒนาขึ้นเพื่อเพื่อเพิ่มทางเลือกให้ครูผู้สอนในการนำสื่อการสอนมาใช้ในชั้นเรียน


หนังสือคู่มือครูสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรี

 • มีเนื้อหาการเรียนรู้ในระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

 • หนังสือคู่มือครูสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดกระบี่

 • มีเนื้อหาการเรียนรู้ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
 • ใบประกาศนียบัตรนี้สามารถนำไปใช้อะไรได้บ้าง

  รับใบประกาศนียบัตรจาก หน่วยวิจัยการฟื้นฟูป่า ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เก็บเป็นผลงานที่ภาคภูมิใจ

  ภาพกิจกรรมการใช้ E-Learning

  ติดต่อ Forest on Blackboard

  ส่งข้อความถึงเรา